Skip to main content

Vi har blitt kontaktet av King for å redigere en video som omhandler testing av trafikksikkerhet.

King (avdeling Highway) tok kontakt med oss i Park Pixel for å redigere noen videoklipp de har filmet. Disse ønsket de skulle redigeres med intro plakat, grafikk for hastighet og distanser mellom putebiler. Videoen skal benyttes til å sammenligne hvordan trafikanter reagerer og forstår utplassering av putebiler, når de sperrer en eller flere filer på motorveien.

Videoene ble filmet på M5 og vi fikk følgende beskrivelse om oppdraget:

My company has performed testing on the M5 motorway to determine how driver perception changes when approaching stationary safety vehicles. The distances between the safety vehicles was modified for tests along with the approach speed for different test vehicles. To compare the affect of different spacing at the same speed.

Norsk oversettelse:
Mitt firma har utført tester på M5-motorveien for å finne ut hvordan sjåførens oppfatning endres når de nærmer seg stasjonære sikkerhetsbiler. Avstandene mellom sikkerhetsbilene ble modifisert for tester sammen med innkjøringshastigheten for forskjellige testbiler. For å sammenligne påvirkningen av forskjellig avstand i samme hastighet.

King (Kunde) v/ Dominik

Hvem er King?

King jobber med Highways England som er et britisk statlig selskap som ble opprettet i april 2015 gjennom en omdannelse av Englands offentlige veivesen, Highways Agency. King er også en del av The Martin Group of Companies. Selv driver de King Trailers, King Highway, King Rail, Safety Vehicles og King AVMS.

Vi takker for oppdraget og ser frem til utførelse av flere prosjekter for internasjonale kunder.

We’ve been contacted by King to edit a video on road safety testing.

King (Highway Department) contacted us at Park Pixel to edit some videos they have filmed. These wanted them to be edited with intro poster, graphics for speed and distances between pillowcases. The video will be used to compare how road users react and understand the placement of cushion cars, when they block one or more lanes on the motorway.

The videos were filmed on M5 and we got the following description about the assignment:

My company has performed testing on the M5 motorway to determine how driver perception changes when approaching stationary safety vehicles. The distances between the safety vehicles was modified for tests along with the approach speed for different test vehicles. To compare the affect of different spacing at the same speed.

Norwegian Translation:
Mitt firma har utført tester på M5-motorveien for å finne ut hvordan sjåførens oppfatning endres når de nærmer seg stasjonære sikkerhetsbiler. Avstandene mellom sikkerhetsbilene ble modifisert for tester sammen med innkjøringshastigheten for forskjellige testbiler. For å sammenligne påvirkningen av forskjellig avstand i samme hastighet.

King (Customer) v/ Dominik

Who is King?

King works with Highways England which is a British state company that was established in April 2015 through a transformation of England’s public road authority, Highways Agency. King is also part of The Martin Group of Companies. Although they run King Trailers, King Highway, King Rail, Safety Vehicles and King AVMS.

We thank you for the assignment and look forward to carrying out several projects for international customers.