DRONE TJENESTER

Sertifiserte operatører, trygghet under vingene.

SERTIFISERT & GODKJENT AV

Fotografering

Videoproduksjon

Eiendomsfoto

Remotely Piloted Aircraft Systemt (RPAS / RO)
Klassebeskrivelse:

RO-1

 • Vekt: 2,5kg
 • Maks Hastighet: 60knop
 • Opereres innenfor synsrekkevidde
 • Ingen krav om tillatelse fra luftfartstilsynet

RO-2

 • Vekt: 25kg
 • Maks Hastighet: 80knop
 • Må ha tillatelse fra Luftfartstilsynet
 • Kan operere utenfor synsrekkevidde ved bruk av hjelpende observatør
 • Krever bestått teorieksamen fra Luftfartstilsynet

RO-3

 • Vekt: 25+kg (Ubegrenset)
 • Maks Hastighet: 80+knop (Ubegrenset)
 • Kan operere utenfor synsrekkevidde
 • Kan operere over eller nær folkemengder
 • Krever bestått teorieksamen fra Luftfartstilsynet

Vi har listet opp noen forklaringer og definisjoner på begreper som ofte blir brukt i regelverk for ubemannet luftfart. Formelt bruker vi begrepet ubemannet luftfart, men på folkemunne er drone vanligere.

 • VLL: Very Low Level

Internasjonalt begrep som omfatter “Non-standard” VFR- og IFR-operasjoner under 500fot AGL (AGL – Above ground level), inkludert VLOS, EVLOS og BLOS. I Norge er foreløpig dette begrepet ikke tatt inn som en del av våre retningslinjer.

 • VLOS: Visual Line Of Sight

Flyging med ubemannet luftfartøy som kan gjennomføres slik at luftfartøyet hele tiden kan observeres med det blotte øye uten hjelpemidler som kikkert, kamera, eller andre hjelpemidler, unntatt vanlige briller. Luftfartøyet skal samtidig kunne kontrolleres manuelt slik at sammenstøt med andre luftfartøy, personer, fartøyer, kjøretøyer og konstruksjoner på bakken forhindres. I Norge er maksimal VLOS operasjonshøyde 400fot AGL

 • EVLOS/E-VLOS: Extended Visual Line of Sight

VLOS Operasjoner over 400ft AGL og/eller der ordning for opprettholdelse av visuell kontroll med luftfartøyet utenfor pilotens synsrekkevidde er godkjent av Luftfartstilsynet.

 • BLOS: Beyond Line Of Sight

Flyging med ubemannet luftfartøy utenfor synsrekkevidde for pilot og/eller observatør.

 • BVLOS/B-VLOS Beyond Visual Line of Sight

Undergruppe/spesifisering av BLOS, samme kriterier som BLOS.

 • BRLOS/B-RLOS: Beyond Radio Line Of Sight

Undergruppe/spesifisering av BLOS der det ikke er direkte link mellom bakkestasjon og luftfartøyet og en eller annen form for relé benyttes. (f.eks satcom, mobilteknologi, etc.) Luftfartøyet kan fysisk være VLOS/EVLOS, men er ikke å betrakte som en VLOS/EVLOS operasjon uten særskilt godkjenning.

Andre forkortelser som benyttes både i Norge og internasjonalt

 • UAS – Unmanned Aircraft System

Beskriver hele systemet bestående av en bakkestasjon og luftfartøyet som styres derfra, i tillegg til alle komponenter som trengs for å operere systemet som utskytningsutstyr, kommunikasjonsutstyr, utstyr for automatiske landinger og lignende

 • RPAS – Remotely Piloted Aircraft System

Som UAS, men benyttes som en undergruppe av UAS, for å beskrive at det i disse systemene er en person som til enhver tid har kontroll på det fjernstyrte luftfartøyet.

 • UAV – Unmanned Aerial Vehicle

Beskriver egentlig kun den flygende delen av et UAS. Denne betegnelsen er på vei ut for sivile applikasjoner, men brukes fortsatt militært. Tilsvarer det norske begrepet “ubemannet luftfartøy”

 • RPA – Remotely Piloted Aircraft

Den flygende delen av et RPAS. Tilsvarer også det norske begrepet “ubemannet luftfartøy”

 • RPS – Remote Pilot Station

Bakkedelen av et RPAS der piloten styrer en eller flere RPA fra. Kan sammenlignes med en cockpit bare at den står på bakken.

Undergrupper av UAS hvor vi ikke bruker forkortelser:

 

 • Automatic Unmanned Aircraft Systems

Et system der luftfartøyet flyr etter en forhåndsprogrammert rute og gjør forhåndsprogrammerte aktiviteter underveis. Ofte kan disse re-programmeres underveis, og graden av denne muligheten avgjør hvorvidt den kan kalles RPAS eller ikke.

 • Autonomous Unmanned Aircraft Systems

Et system der luftfartøyet flyr etter forhåndsprogrammerte retningslinjer, og som tar “egne” beslutninger automatisk på bakgrunn av disse. Det er ikke mulig for en pilot å gi korreksjoner underveis når systemet opereres autonomt. Foreløpig er sivile UAS-operasjoner begrenset til “Remotely Piloted” systemer det vil si der en pilot på bakken til enhver tid kan ta kontrollen over luftfartøyet.

Viste du..!?

Drone i Oslo krever tillatelse!

Skal du fly en drone i Oslo? For å fotografere en bolig, en reklamefilm eller annet?

Da kreves det en godkjent “NF-1129” søknad. Spesifikt for Oslo området (Som er en by med fly-forbud) kreves det et godkjent: “NF-1129 Søknadsskjema flyging med drone i EN R102 (Oslo sentrum)”.

Søknad om flyging i restriksjonsområde ilegges gebyr ihht. Gebyrforskriften § 33. Som pr i dag er satt til kr 2540,-

Les mer om dette på Luftfartstilsynet’s egne nettsider.